Titiraqtavut Taigualiuqtavullu


Tunityut tapkununga Maligaliqiyikkut Naunaiyaqninut tapkuat Ilagit Pittiangitauni Hugiaqnit Piquyat
Havaanut Upalunngaiyautit 2021-2024
2019-2020 Ukiuq Tamaat Unniutjutinik
Havaanut Upalunngaiyautit 2020-2023
Kiunit taphumunga Piquyaq 25, tamna Piquyaq Ihuaqhigiaqninut tapkuat Iliharniqmun Maligaq tapkuatlu Inuit Uqauhiinik Munaqhiniqmut Maligaq
Tamna Havaktiuyuq Nutaqqanut Inulramminullu Havakviat (RCYO) aliahuktut tunihiyangi tapkununga Naunaiqtuiyit Katimayiralaat Piquyanut (Naunaiqtuiyit Katimayiralaat) piplugu Piquyaq 25, Tamna Piquyaq Ihuaqhigiaqninut tapkuat Iliharniqmun Maligaq tapkuatlu Inuit Uqauhiinik Munaqhiniqmut Maligaq (Piquyaq 25). Un atunityut ilagiyat tamna Havaktiuyuq Nutaqqanut Inulramminullu Havakviat (RCYO) maligaqtigut havaq aturahuaquininut tapkununga nutaraq inulrammiitlu-turangayut piquyat.
2018-2019 Ukiuq Tamaat Unniutjutinik
Ihumagiyavut Qanuriliurutauyuq: Inulramiit-Naunaipkarhimayut Ihivriuqniq Ihumamitigut Aaniaqtuqalik Ikayuutikhat Inulramiinut Nunavummiut
Havaanut Upalunngaiyautit 2019-2022
Nutaqqanut Inulramirnullu Uqaqtikhaanik Tuyuutigiyauyut Ilinniaqtuliqiyikkut Havagvianin Tukhiqtauhimayumi Aallanguqtirutikhanun uumunga 2008 Ilinniarnikkut Maligarmun
2017-2018 Ukiuq Tamaat Unniutjutinik

Pages